894 words • 5~8 min read

Změna je život


Věřte mi, že kdybych mÄ›l probrat naÅ¡i vládu, parlament a senát, docela by to tam prořídlo poté, co by odeÅ¡li vÅ¡ichni, kdo mi tam nevyhovují. A to i kdybych se rozlouÄil jenom s tÄ›mi, vůÄi nimž mám vážné výhrady, a nÄ›jaké banálnÄ›jší vady na kráse pÅ™eÅ¡el mlÄením. HodnÄ› politiků bych tam nahradil, a to lidmi, které považuji za daleko dokonalejší. I když nevím, o koho by se jednalo, protože se mi ten výbÄ›r za léta demokratických voleb skuteÄnÄ› nepříjemnÄ› zúžil.

Je samozÅ™ejmé, že by jenom u zmínÄ›ných institucí nezůstalo, že bych se ochotnÄ› zbavil i leckoho na nižších stupních řízení státu, jenže ty teÄ pominu a omezím se jen na ty nejvyšší. Protože se tÅ™eba krajské, okresní nebo obecní záležitosti týkají jenom konkrétních Äástí naší spoleÄnosti a mnohým by to tedy nemusel nic říkat. Kdežto ti nejvyšší rozhodují o nás vÅ¡ech.

možnosti výběru

Kdybych si mohl vybírat, volil bych tÅ™eba ty, kdo umí důstojnÄ› reprezentovat a nedÄ›lají nám svým vystupováním ostudu. Protože vystupuje-li populisticky a radikálnÄ› proti menÅ¡inám nÄ›kdo, kdo už si v minulosti sám stěžoval na to, že to mÄ›l velice těžké, protože ho jako míšence v oné druhé zemi trýznili natolik, že se nakonec rozhodl pro naÅ¡i zemi, jde o nÄ›koho, kdo si v nejlepším případÄ› ‚nevidí do huby‘. Kdo ale ve skuteÄnosti dÄ›lá jenom to, co se líbí frustrované Äásti veÅ™ejnosti, která je ochotna ho za takové názory držet v politickém popÅ™edí.

Pak by se porouÄel kdekdo, kdo v nÄ›jakém ohledu pÅ™ipomíná naÅ¡eho politického uzenáře, jehož vládnutí bylo pÄ›kné ‚maso‘. Když je nÄ›kdo schopen ruinovat zemi, jen aby si sám ve své samolibosti polepÅ¡il, a má buÄ hroší kůži, nebo se skuteÄnÄ› nejen neumí vyjádÅ™it pořádnÄ› Äesky, ale ani nerozumí tomu, co mu je Äesky říkáno, když se nÄ›kdo vydává za spasitele této zemÄ› a souÄasnÄ› ji pÅ™ivedl hodnÄ› blízko k hranici bankrotu, nemá tam nahoÅ™e pohledávat. A bylo by lepší, kdyby Å¡el dÄ›lat párky, jakkoliv ani to jeho firmÄ› právÄ› nejde.

obrázek hlasování

Skoncoval bych s lenochy, s autory bláznivých rozhodnutí i s těmi, kdo si budují kariéru na strachu lidí o jejich existenci. Prostě s těmi, kdo nejsou hodni.

Jenže kde sehnat tolik lepších lidí, kteří by je dokázali nahradit?