850 words • 4~7 min read

Lze se uživit hraním videoher?


VydÄ›lávat peníze lze nejrůznÄ›jším způsobem. VÄ›tÅ¡ina lidí pak chce zvolit takový, který je baví. Pro mnoho pÅ™edevším mladých lidí je to pak hraní videoher. Ty vÅ¡ak byly vymyÅ¡leny pouze jako zábava. Proto mnozí pochybují, že je možné tímto způsobem vydÄ›lat dostatek penÄ›z na živobytí. ZkuÅ¡enost vÅ¡ak ukazuje, že opak může být v nÄ›kterých výjimeÄných případech pravdou.

 

ovladaÄ od konzole

 

Zde je potÅ™eba si nejprve říci, jakým způsobem vlastnÄ› chceme vydÄ›lávat, protože je tu hned nÄ›kolik možností. SamozÅ™ejmÄ›, vÄ›tÅ¡ina hráÄů sní o úÄasti na e-sportech s velkými peněžními cenami. To je vÅ¡ak ta nejvíce riskantní cesta s nejmenší pravdÄ›podobností úspÄ›chu. Ve skuteÄnosti neexistuje doposud nikdo, kdo by se tímto způsobem dokázal uživit. Ano, Äástky pro vítÄ›ze jsou sice lákavé, avÅ¡ak nejsou ani zdaleka dostateÄné pro to, aby se z nich dalo vyžít.

 

staré videohry

 

Proto hráÄi mnohem ÄastÄ›ji sahají k jinému prostÅ™edku – streamování her na YouTube Äi sociálních sítích. Je totiž pravdou, že takovýto obsah je velmi populární, a ti nejúspěšnÄ›jší mají i miliony odbÄ›ratelů. Zde je vÅ¡ak nutné pÅ™iznat, že takto prorazit se podaří skuteÄnÄ› jen pár lidem, neboÅ¥ tÄ›ch, kteří se o to pokouší, je skuteÄnÄ› velká spousta. Pokud tedy nemáte nÄ›co navíc, Äím byste se odliÅ¡ovali od ostatních, pak zde zkrátka nemáte Å¡anci, neboÅ¥ trh je pÅ™eplnÄ›ný.

 

Za zdaleka nejménÄ› riskantní způsob, jak se uživit videohrami, je stát se Äástí videoherního průmyslu, tedy nechat se zamÄ›stnat v nÄ›jaké firmÄ›, která je vyrábí, aÅ¥ už jako vývojář, tester Äi na jakékoliv jiné pozici. Ano, je to zdaleka nejnároÄnÄ›jší a nejménÄ› zábavná forma, jak svou vášeň pro videohry zpeněžit, avÅ¡ak je zdaleka nejjistÄ›jší a pÅ™edevším pÅ™ináší stálý příjem.

 

Ukazuje se tedy, že videohrami se uživit skuteÄnÄ› lze. Jen je potÅ™eba vÄ›dÄ›t, jak na to, a vybrat si způsob, který bude odpovídat naší povaze a dovednostem. Také se vyplatí nemít nerealistická oÄekávání. Pak je tu pÅ™eci jen nadÄ›je, že zde skuteÄnÄ› prorazíme.